Get Adobe Flash player

บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลสู่ประชาชน” วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี

กำหนดการบ..

บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์พระมหาชนก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2555  พร้อมกับพิธีเปิด “สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง”  ซึ่งได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับม…

ล่องทัวร์กับ ท ท ท “สีสันตะวันออก สู่ทิวหมอกล้านนา”

P1240630 P1240731

นายบริสุทธิ์  ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก

งานการส่งเสริมการขาย Road Show ภาคตะวันออก – ภาคเหนือ

วันที่  4  มีนาคม  2556  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

************************…

ผลการลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทับมา วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555

นายประเสริฐ วงษ์ศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 ชนะการแข่งขัน   ทีมสมาชิกทีมทับมาพัฒนาชนะยกทีม เขต 1 ดังนี้

  • นายสุทิน แก้วประถม
  • นายเจตน์ เมฆอรุณ
  • นายบุญยงค์ มุกดา
  • นายทองพิน สกุลวงษ์
  • นายสมพงษ์ มากหลาย
  • นายชะลอ สุขล้น

เขต 2

  • นายสมชาย กล่อม

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก

Blog Stats

  • 25,670 hits

Blog Stats

  • 25,670 hits