Get Adobe Flash player

เทศบาลน้ำคอก รณรงค์ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘

ไข้เลือดออกก

 

พิธีเปิดการรณรงค์ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘   

นายสุนทร   เหรียญภูมิการกิจ   นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘ณ.อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำคอก   ตำบลน้ำคอก   อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง

ด้วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดระยอง มีการระบาดอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในปีพ.ศ.๒๕๕๘   ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ๒,๗๘๗ ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ๕ ราย  มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ เท่ากับ ๔๑๗.๑๙ ต่อแสนประชากร (ประเทศไทย อัตราป่วย ๙๑.๒๖ ) ในปีนี้ผู้ป่วยไข้เลือดออกตำบลน้ำคอก  ๑๓  ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราป่วย  ๒๔๐.๙๖  ต่อแสนประชากร ถึงแม้ว่าหน่วยงานสาธารณสุข,องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้เร่งรัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคด้วยวิธีการต่างๆและสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดลูกน้ำ และยุงลายปีละ ๑๐ กว่าล้านบาทแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรประกอบกับในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม๒๕๕๘ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงเร่งรัดมาตรการสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเน้นให้เห็นความสำคัญในวิธีการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ด้วยวิธี ทางกายภาพและชีวภาพร่วมกับการใช้สารเคมีที่ถูกวิธี ถูกขนาด โดยใช้กลยุทธ์ ๕ ป คือ ปิด ภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายลงไปไข่ในน้ำได้  เปลี่ยน น้ำในภาชนะ  ทุกวันศุกร์ขัดล้างด้านในของภาชนะที่มีไข่ยุงเกาะติดอยู่  ปล่อย ปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เก็บขยะที่จะเป็นที่ขังน้ำให้ยุงไข่ รอบๆบ้านและสอนลูกหลานให้ ปฏิบัติเป็นนิสัย  อีกทั้งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน  ให้ประชาชนเห็นถึงวิธีการต่างๆในการควบคุมลูกน้ำและยุงลาย โดย  ไม่มุ่งเน้นเพียงการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือพ่นสารเคมีฆ่ายุงลายเพียงอย่างเดียว

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,418 hits
Blog Stats
  • 28,418 hits