Get Adobe Flash player

26 โรงเรียนในภาคตะวันออก ร่วมโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6

26 โรงเรียนในภาคตะวันออก ร่วมโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการอบรมเชิง ปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

ชลบุรี 25 สิงหาคม 2558 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เดินหน้าติดตามและประเมินผลการอบรมเชิงปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วนภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ในโรงเรียนภาคตะวันออกที่เข้าร่วมทั้งหมด 26 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558 โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ผ่านการใช้ชุดปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

จากความสำเร็จของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ที่จัดขึ้นตามโรงเรียนในจังหวัดระยอง 21 แห่งเมื่อปีก่อน ในปีนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษา อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการศึกษาไปยังจังหวัด ชลบุรีและฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นอีก 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง จำนวน 6 โรงเรียน จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ระยอง (ขยายโอกาส) จำนวน 5 โรงเรียน โดยจัดอบรมเนื้อหาการทดลองจำนวน 8 การทดลอง โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมต่างพึงพอใจกับพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านวิชาเคมีของนักเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเป็นอย่างมาก

รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” กล่าวว่า “การฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบดีเด่นทั้ง 16 ท่านอย่างเข้มข้น ส่งผลให้ครูเหล่านี้กลายมาเป็นกำลังสำคัญในการขยายขอบข่ายความรู้การใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนอย่างได้ผลจริงและปลอดภัย ปีนี้เราได้มีการขยายผลการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการทดลองวิทยาศาสตร์นี้ไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงอีกด้วย สำหรับระยะที่ 2 นี้ เราได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนจริงของครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่โรงเรียนทั้ง 26 แห่ง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รู้สึกพึงพอใจในผลการดำเนินงานที่มาของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” เป็นอย่างมาก เราได้ขยายผลเพิ่มขึ้นไปอีกในรุ่นที่ 2 โดยตั้งแต่ปี 2556 มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนำร่องนี้รวมทั้งสิ้น 1,669  คน จากโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวม 47 แห่ง เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถต่อยอดเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนี้ผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้นและครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทย”

ในปี 2558 นี้ การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2 ของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนโดยครูต้นแบบจากรุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินการเรียนการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัยในเดือนสิงหาคม และส่วนที่ 3 การนำเสนอโครงงานประกอบการเรียนการสอน การรายงานผล และการประกวดปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเดือนพฤศจิกายน

by/ บ.ก. ขวัญ ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,418 hits
Blog Stats
  • 28,418 hits