0923461465
Get Adobe Flash player

HMC ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อม สานเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดระยองและเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562”

HMC… สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทุน ให้กับหน่วยงานดูแลรักษาสุขภาพชุมชนจังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด นำโดยคุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ มอบสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทุน ให้กับหน่วยงานดูแลรักษาสุขภาพชุมชนในจังหวัดระยอง จำนวน 3 หน่วยงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และอำเมืองระยอง เป็นงบประมาณ 140,000 บาท ได้แก่

– มอบสนับสนุนงบประมาณ 60,000 บาท ให้กับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด รับมอบโดยคุณถวิล โพธิบัวทอง ประธานกองทุน คุณวิเชียร ศักดิ์เจริญ คณะกรรมการกองทุน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

– มอบเครื่องออกกำลังกายสำหรับทำการกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง รับมอบโดย บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

– มอบเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน รับมอบโดย คุณสมชาย พูลหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านฉาง  คุณจรินทร์ นุชดี ประธานอสม.บ้านพยูน คุณวารี ฤทธิ์งาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพยูน ณ รพ.สต.บ้านพยูน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุน การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพ และชุมชน ให้มีศักยภาพในการรักษา ป้องกัน และดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทถือปฏิบัติมาตลอด

HMC…จัดกิจกรรมสานเสวนาสื่อมวลชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562 คุณชาตรี พลับพลา รองประธานบริษัทสายปฏิบัติการและการผลิต คุณศราวุธ เฉียงเอก ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก คุณบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ นำพนักงาน และสื่อมวลชนจังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “สานเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดระยองและเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2562” ณ บ้านริมอ่าว จังหวัดจันทบุรี

โดยฝ่ายกิจการสัมพันธ์ดำเนินการจัดกิจกรรมสานเสวนาฯ ในธีม HMC First Date มีจำนวนสื่อมวลชนจากสังกัดหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ เข้าร่วมจำนวน 37 ท่าน ร่วมทำกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ กิจกรรมผ้ามัดย้อม และกิจกรรมเกี่ยวกับเเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle) พร้อมพาเยี่ยมชมชุมชนขนมแปลก เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนโบราณ และเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีทั่วโลก ในกิจกรรมครั้งนี้ สื่อมวลชนจังหวัดระยองได้รับความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ หลักการ 3R’s และความสนุกสนานจากกิจกรรม พร้อมสร้างความประทับใจและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับบริษัทฯ

HMC…โครงการ “เปิดรั้ว สู่ประตูบ้าน HMC” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  นำโดย คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับชุมชนบ้านบน ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนเนินพยอม ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน และชุมชนมาบข่า-มาบใน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

เพื่อรับฟังเกี่ยวกับกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม “การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้หลัก 3R’s”  ทั่งนี้คุณชัยรัตน์  ปฏิทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ  กล่าวต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามของชุมชน

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการ “เปิดรั้ว  สู่ประตูบ้าน HMC”  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีจำนวนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 38 ท่าน

HMC…สานเสวนาชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ ประจำปี 2562

            เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา     ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่  เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ  ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย  การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต      การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี   การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  และรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

ในการนี้  คุณอนุชิต  แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กฯ และคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่  มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 52 คน โดยเป็นการจัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนรวมเป็นจำนวน 24 ครั้งในปี 2562

HMC…สานเสวนาชุมชนเกาะกก ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชนเกาะกก เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  โดยคุณชาตรี  พลับพลา  รองประธานบริษัท สายปฏิบัติการและการผลิต

คุณบุปผาพรรณ  พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์  พร้อมพนักงานฝ่ายต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชมวีดีโอบรรยายประโยชน์และโทษอันตรายในการใช้พลาสติกผิดวิธี  การให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้หลัก 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle)  กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  พร้อมทั้งทบทวนแผนอพยพชุมชนประจำปี  และรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวชุมชนเกาะกก

ในการนี้  คุณอำนวย  นามสนิท  ประธานชุมชนและคณะกรรมการพร้อมชาวชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ที่ทำการชุมชนเกาะกก โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน

 

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

รวมพลัง/ไทยรวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 16,172 hits
Blog Stats
  • 16,172 hits