Get Adobe Flash player

PTTGC จัดค่ายปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC สร้างความพร้อมบุตรหลานชุมชนระยองเพื่อก้าวสู่อาชีพรองรับ EEC

PTTGC จัดค่ายปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC สร้างความพร้อมบุตรหลานชุมชนระยองเพื่อก้าวสู่อาชีพรองรับ EEC

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วย     นางวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย “ปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC” ณ อาคารสำนักงานระยอง PTTGC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการสมัครงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับโอกาสในการทำงานในจังหวัดของภาคตะวันออก ให้แก่บุตรหลานชุมชนชาวระยองอายุ 20–28 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 52 คน จากผู้สมัครทั่วจังหวัดระยอง 203 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมระยองแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วย     นางวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย “ปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC” ณ อาคารสำนักงานระยอง PTTGC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการสมัครงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับโอกาสในการทำงานในจังหวัดของภาคตะวันออก ให้แก่บุตรหลานชุมชนชาวระยองอายุ 20–28 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 52 คน จากผู้สมัครทั่วจังหวัดระยอง 203 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมระยองแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง

 

ด้วยนโยบายภาครัฐในการผลักดันและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตประกอบการภาคตะวันออกให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลก จังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดหลักตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แนวคิดที่ว่าประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-Curve) ซึ่งในอนาคตตลาดแรงงานของจังหวัดระยองจะมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อมาช่วยพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

PTTGC เล็งเห็นโอกาสในการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และสร้างโอกาสให้กับบุตรหลานชาวระยอง จึงได้จัดค่ายปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC ขึ้นภายใต้แนวคิด “สนุก สาระ สร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงาน” เพื่อติดปีกความคิด พิชิตปัญหาสมัครงาน วิเคราะห์จุดบกพร่องของตนเอง เปิดโลกทรรศน์ พบปะผู้บริหารและพนักงานของ PTTGC ที่เป็นชาวระยอง อีกทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่เป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมภายในค่ายฯ จะช่วยเสริมทักษะพื้นฐานในการทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การคิดแก้ไขสถานการณ์ การสรุปความ การฟัง การจับใจความ การฝึกอ่านตีความ สอนการเขียน Resume และเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อในการสมัครเข้าทำงานกับบริษัทต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมค่าย

          นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวว่า PTTGC มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร อันจะเกิดการสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในจังหวัดระยองและใกล้เคียง การจัดค่ายปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC  จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เยาวชนจะได้นำความรู้จากการเข้าค่ายร่วมกัน ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตอีกด้วย

 

                                                                                              นอกเหนือจากการจัดค่ายปลุกฝันปั้นดาว by PTTGC แล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกมากมาย  ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูระดับชั้นมัธยม  โครงการ PTTGC พาน้องเข้ามหาวิทยาลัย โครงการห้องสมุด PTTGC โครงการอาชีวสร้างชาติของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ( V-ChEPs) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ดำเนินโครงการประชารัฐด้านการศึกษา (CONNEXT ED) โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีแก่บุตรหลานชุมชน นักเรียน รวมถึงทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียนอีกด้วย และยังร่วมมือกับสมาคมเพื่อนชุมชน ดำเนินโครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง ทุนพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ช่วยยกระดับสังคมไทยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรในประเทศต่อไป

บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits