Get Adobe Flash player

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเสวนาแลกเปลี่ยน “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”

ท่าเรือ MTP 3 / Gulf MTP / สทร. /อีสท์วอเตอร์ / ปตท.โรงแยกก๊าซ ร่วมกับ วิสาหกิจฯประมงฯหาดสุชาดา จัดกิจกรรม “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง”

วันที่ 17 ก.พ. 2567 #โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3 บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) พร้อมด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีสท์วอเตอร์) และ ปตท.โรงแยกก๊าซ ร่วมกับ กลุ่มประมงฯหาดสุชาดา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเสวนาแลกเปลี่ยน “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง” โดยร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ ฯ เทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โดยได้ร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้ศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดย นายกิติพงษศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรี ฯ และ มีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นายลำเพย แว่วเสียง ประธานวิสาหกิจชุมชน ฯ และ ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน และมีการสาธิตการทำจุลินทรีย์ก้อนหรือ อีเอ็มบอล ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลาทะเล หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมกัน โยนอีเอ็มบอลจุลินทรีย์ เพื่อปรับสภาพน้ำและเป็นปุ๋ยสร้างการเจริญเติบโตของพื้นที่ป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมของเมืองระยอง

นายลำเพย แว่วเสียง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่ทางเทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง และเทศบาลตำบลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน กว่า 150 คน ประเด็นหลัก คือ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนอย่างยั่งยืน และได้รับการสนับสนุนและร่วมจัดงาน จาก หน่วยงาน โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 บริษัท Gulf MTP ITD east water PTT โรงแยกก๊าซ เข้าร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเสวนาสร้างองค์ความรู้และได้ร่วมกันไปดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือพลังขับเคลื่อนของวิสาหกิจและชุมชน ขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสนี้ด้วย

นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ฯ เฟส 3 บริษํท GMTP กล่าวว่า บริษัท ฯ ได้ร่วมส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา มาอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชน การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ร่วมกัน เชื่อว่าชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา หากชุมชนมีองค์ความรู้มีความเข้มแข็งจะสามารถแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ต่อไป บริษัทฯ เป็นเจตนารมย์ของบริษัท ฯในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ฯ กล่าวว่า องค์ประกอบของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจฯ นั้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การนำอง์ความรู้ด้านบริหารจัดการ ( Management) และ #นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ด้านธุรกิจชุมชน

(Business Model ) ในการพัฒนาด้วยระบบการรวมกลุ่ม และ เครือข่ายความร่วมมือ (Group & Network Process ) เป็นต้น เช่นกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถสร้างความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้ ซึ่งที่สำคัญคือ พลังของทุกภาคส่วนความร่วมมือ คือกลไกแห่งความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันวิสาหิจฯนี้ มีผลสำเร็จ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น #การฟื้นฟูป่าชายเลน อย่างเป็นระบบและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาร่วมกับองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนคนระยองอย่างมีคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา EEC ระยอง Eastern Economic Corridor – EEC

#MTP3#GulfMTP#สทร. #อีสท์วอเตอร์#ปตท.#โรงแยกก๊าซธรรมชาติะยอง#วิสาหกิจประมง#หาดสุชาดา#การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

#สมาคมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน #สพสช #หนังสือพิมพ์รวมพลัง #ไทยรวมพลังออนไลน์

#thanyathornNews #หนังสือพิมพ์แฉธุรกิจ #หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits