Get Adobe Flash player

“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”จ.ระยอง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรับเสื้อ และเข็มที่ระลึก สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

จังหวัดระยอง

 

๑. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามช่องทาง ดังนี้

๑.๑ บอร์ดหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดระยอง

๑.๒ เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ ลงทะเบียน

๒. ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนในลำดับที่ ๑ – ๑๐๐๐ ขอให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีหมายเลข ๑๓ หลัก              มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อขอรับเสื้อพระราชทานและเข็มที่ระลึก ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณเต็นท์พิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง และเข้ารับเสื้อพระราชทานและเข็มที่ระลึกในเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การแต่งกาย ชุดสุภาพ (โทนสีฟ้า)

๒.๒ กรุณาแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มที่ระลึก ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ตามข้อ ๑) มาที่สำนักงานจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ ต่อ ๓๔๑๒๙ โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) rayongdata@gmail.com ให้แจ้ง ชื่อ-สกุล/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/รหัสลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

๒.๓ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อพระราชทานและเข็มที่ระลึก เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานตัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และเริ่มปั่นจักรยาน เวลา ๑๕.๐๐ น.

๒.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง โทร. ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ ต่อ ๓๔๑๒๙

๓. ผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในลำดับที่ ๑,๐๐๑ เป็นต้นไป ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีหมายเลข ๑๓ หลัก มาลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อของจังหวัดด้วยตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.         ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง

๓.๒ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน       ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

นสพ.รวมพลัง นสพ.ไทยรวมพลัง /รายงาน

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits