Get Adobe Flash player

“MPR Music Contest ปี 4”

กำหนดการด้วยชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (The Membership of Public Relations Club; MPR) เป็นชมรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพนักประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทต่างๆ รวม 33 บริษัทที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งโรงงานที่ตั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสานความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโรงงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ปี ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ควบคู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และในปีนี้เช่นกัน ชมรมฯ ได้เล็งเห็นว่าการสร้างพื้นฐานสังคมอันดีแก่เยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ จึงจัดโครงการ “MPR Music Contest ปี 4” เป็นการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีเยาวชนชิงถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 – 19:00 น. ณ ดิโอโซน ไลฟ์สไตล์มอลล์ เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้มีโอกาสได้แสดงทักษะความสามารถทางดนตรี ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การทำงานงานเป็นทีม และเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจควบคู่กับการเล่นดนตรี

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits