0923461465
Get Adobe Flash player
บก.แถลง/ HNY 2020
0923461465

โควิดจะแพ้พ่าย เมื่อคนไทยร่วมรักสามัคคี

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town”

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town” ตอนที่ 1

https://www.xn--b3ca7bcvu5fwdm8ese.com/blog/2020/01/08/eco-industrial-town1/

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สมดุล จำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่โดยรอบจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำโครงการ ECO TOWN เพื่อสร้างเมืองสะอาด วันนี้โครงการ ECO TOWN จังหวัดระยองได้ผ่านเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 (Symbiosis) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และเป็นเมืองต้นแบบระดับประเทศ  ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวระยองทุกคน

 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) หมายถึง เมืองที่มีการเจริญเติบโตโดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ ความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เนื่องจากเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการพัฒนา และบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งประสาน สนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

โดยสรุป เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นเมืองหรือพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยให้มีความเชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่ โดยสามารถดำเนินการได้ทุกระดับตั้งแต่ (1) ระดับปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน (Eco Family / Eco Factory) (2) ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่นนิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านหรือตำบล (Eco Industrial Zone / Estate)และ (3) ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจังหวัด ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันอีกว่าทำอย่างไรเมืองของเราจึงจะเกิดความยั่งยืน

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

รวมพลัง/ไทยรวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 15,092 hits
Blog Stats
  • 15,092 hits