Get Adobe Flash player

12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน ก้าวสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด

12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน ก้าวสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด

 “12 ปีที่ผ่านมา การทำงานของสมาคมเพื่อนชุมชนได้รับความร่วมมือเชิงบวกจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชน ปีที่ผ่านมาถึงเจอปัญหาและอุปสรรค แต่ความร่วมมือระหว่างกันก็เพิ่มมากขึ้นและชัดเจนขึ้น ก้าวต่อไปทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นต้องการยกระดับการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปขึ้นสู่ระดับสูงสุด คือ ระดับ Happiness หรือระดับ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดระยองเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนและอุตสาหกรรมเกื้อกูลกัน และพัฒนาต่อไปในเชิงความยั่งยืน

12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน ก้าวสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด

นำประโยชน์มาสู่ชุมชน” อาทิ การร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองน้ำหู ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบร่วมกับภาครัฐ เทศบาล และชุมชนรอบคลอง การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสริมกำลังภาคชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดย กนอ. ได้จัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการมาดูแลในพื้นที่ ด้านการศึกษา โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเพื่อนชุมชน โครงการทุนอาชีวศึกษา โครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจสายอาชีพได้เรียนรู้สาขาที่ถูกใจ โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ฯลฯ รวมถึง ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาสินค้า แนะช่องทางการตลาดผ่านโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล นอกจากนี้ ด้านสุขภาพ มุ่งเสริมสร้างสุขภาพดูแลคนในชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 6 ตำบล

นายมนชัย รักสุจริต ผจก.สมาคมเพื่อนชุมชน

อาทิ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ไปให้บริการรักษาประชาชนฟรีในช่วงวันหยุด และโครงการทุนด้านสาธารณสุขร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาทิ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการบำบัด และจิตวิทยา เรียนจบแล้วมาทำงานในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุของ อบจ. รวมถึงโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกกว่า 2 พันคน เพื่อช่วยคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ส่วนโครงการอื่น ๆ ด้านสังคม เพื่อส่งเสริมให้เมืองมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับโครงการตำบลเชิงนิเวศ (Eco City) ของสมาคมฯ จึงเข้าร่วมโครงการวางผังเมืองแม่บทสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่ (Rayong Healthy Learning City) ร่วมกับ 14 หน่วยงาน และโครงการด้านความปลอดภัย เพื่อร่วมป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยสมาคมเพื่อนชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนดูแลชุมชนในพื้นที่เสี่ยงรอบโรงงาน รวมทั้งให้องค์ความรู้และซ้อมแผนอพยพ

12 ปี สมาคมเพื่อนชุมชน ก้าวสู่เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับสูงสุด

 โดยเกิดจากการร่วมตัวของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 บริษัทหลัก ได้แก่ กลุ่ม บ.ปตท.(PTT), บ.เอสซีจี (SCG),  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP), กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW), บ.โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) และบริษัทสมทบอีก ได้แก่ บ.กรุงเทพ ซินธิติกส์ (BST), บ.เอจีซี วีนิไทย(AGC Vinythai),บ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (BIG), ลินเด้ ประเทศไทย(Linde), เหล็กสยามยามาโตะ(SYS), แอร์ ลิควิด ประเทศไทย(Air Liquide), บ.อินโดรามา(Indonrama), บ.เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์(JBE), บ.เซออน เคมิคัลส์ (ZEON) ตามคำที่ว่า “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 25,670 hits
Blog Stats
  • 25,670 hits